سامانه همایش های علمی انجمن مشاوره ایران- راهنمای نگارش مقاله
الگوی مقاله‌ های همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/20 | 
​​​​​
مقاله با نسخه ۲۰۱۰ یا ۲۰۱۳ نرم‌افزار رایانه‌ای Word حداکثر در ۳۰۰۰ کلمه(عنوان ، چکیده  محتوا ،جداول و منابع حداکثر۲۵ منبع در پایان مقاله  ذکر شود  ) خط نازنین، اندازه ۱۲، فاصله خطوط ۱/۵، صفحه A۴ تایپ شده باشد.
  عنوان: مختصر و متناسب با محتوا
  نام و نشانی نویسنده مسوول: نام، نام خانوادگی، درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، نشانی پستی محل کار، تلفن و پست الکترونیکی
  چکیده فارسی: حداقل ۲۰۰ کلمه و حداکثر ۲۵۰ کلمه در یک پاراگراف شامل مقدمه، هدف، روش (نمونه و ابزار) یافته ها، نتیجه‌گیری نهایی و واژه‌های کلیدی (۳ تا ۵ واژه)
 مقدمه: بیان مساله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف‌ها، پرسش (ها) و یا فرضیه (های) پژوهش
روش:
       الف- جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش (شامل نوع طرح پژوهش و روش‌های تحلیل آماری داده‌ها)
        ب- ابزار سنجش با شرح کامل زیرمقیاس‌ها، نمره‌ها، ویژگی‌های روانسنجی در نمونه‌های ایرانی و غیر‌ایرانی
  یافته‌ها: نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها و نمودارهای ضروری مطابق ضوابط و الگوهای APA
 بحث: بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته‌ها، شرح پیامدهای عملی و نظری، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها
  پانویس‌ها: توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منابع پایانی مقاله ضرورت ندارد (نقل از بودند و د رمنابع پایانی ذکر نشده) پانویس شود و اسامی منابعی که در پایان مقاله امده نیازی به پانویس ندارد
چگونگی منابع پایانی مقاله
  مراجع: مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است مطابق ضوابط APA به شرح زیر تنظیم شوند:
 مقاله- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره، صفحه
 کتاب (تالیف)- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر
کتاب (ترجمه)- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار متن اصلی، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، سال ترجمه، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر
 پایگاه های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز/ماه/سال نوشته شود.
توجه: در مراجع فارسی، مطابق الگوی APA نام خانوادگی به طور کامل و نام (ها) به صورت اختصاری نوشته شود.
  
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه همایش های علمی انجمن مشاوره ایران:
http://conf.irancounseling.ir/find-1.67.11.fa.html
برگشت به اصل مطلب