سامانه همایش های علمی انجمن مشاوره ایران- کمیته اجرایی
کمیته اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/28 | 
 
                                 دبیر اجرای همایش :جناب اقای دکتر جواد خدادادی
                                    مدیر هماهنگی :سمیه فکریان

 
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات نام دانشگاه
۱ مریم اعظمی دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره محقق اردبیلی
۲ نازیلا اقبال فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مشاوره خانواده علامه طباطبائی
۳ سیده هدا برقعی پور دانشجوی کارشناسی مشاوره الزهرا (س)
۴ سیده مریم پورموسوی دانشجوی دکتری مشاوره علوم و تحقیقات
۵ ریحانه پهلوانی مجدآبادی نو فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مشاوره خانواده علامه طباطبائی
۶ مهدیه خداکرمی دانشجوی کارشناسی مشاوره رفاه
۷ محمدمیثم شاکر اردکانی دانشجوی مقطع ارشد مشاوره خانواده علامه طباطبائی
۸ زهرا شریفی آبدر دانشجوی مقطع ارشد مشاوره خانواده علامه طباطبائی
۹ زهرا غلامی قره شیران دکترای مشاوره علوم تحقیقات
۱۰ سارا کریم آبادی فارغ التحصیل ارشد مشاوره خانواده علامه طباطبائی
۱۱ اعظم کلائی دانشجوی دکتری مشاوره علوم و تحقیقات
۱۲ مریم سادات موسوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مشاوره خانواده علامه طباطبائی
۱۳ محبوبه وحدانی دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره علامه طباطبائی
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه همایش های علمی انجمن مشاوره ایران:
http://conf.irancounseling.ir/find-1.59.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب