سامانه همایش های علمی انجمن مشاوره ایران- کمیته علمی
کمیته علمی همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/16 | 
فهرست اعضای کمیته علمی:
محمد  آرمند                    دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت
محمد حسن آسایش         استادیار دانشگاه تهران
مسعود اسدی                   استادیار دانشگاه اراک
معصومه  اسمعیلی     استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی
خدابخش احمدی               استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
فرامرز  آسنجرانی                   استادیار دانشگاه اصفهان
خالد  اصلانی                     دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران
محسن اصغری نکاه             عضو هیات علمی دانشگاه  فردوسی مشهد
عذرا  اعتمادی                  دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان
ناصر  آقابابایی                         گروه علوم رفتاری پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت
عباس  امان‌اللهی          دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران
احمد  امانی                 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه کردستان
احد  آهنگر                 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
فریبرز  باقری              دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
احمد  برجعلی          رئیس دانشکده  روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه  علامه طباطبایی
مریم بردبار            عضو هیات علمی دانشگاه  فردوسی مشهد
حسن  بلند                  استایار دانشگاه گیلان
بهنام  بهراد                استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
علیرضا  بهفر               قائم مقام شورای سیاست‌گذاری سلامت و شبکه سلامت صدا و سیما
عباس جواهری              استادیار دانشگاه  تهران
سیدمحسن  حجت‌خواه             عضو هیئت علمی دانشگاه کرمانشاه
فریبا  حسنی            استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سیدعلی  حسینی المدنی          عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
احمد  حیدرنیا                    استادیار مشاوره دانشگاه بجنورد
حسن  حیدری                  دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
جواد  خدادادی                     استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
محمد  رضا عابدی      استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان
یاسر  رضاپور میرصالح                 دانشیار دانشگاه اردکان
ژاله  رفاهی                          عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرودشت
مهدی  زارع بهرام‌آبادی             دانشیار گروه علوم رفتاری پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت
حسین  سلیمی بجستانی          دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
سکینه سلطانی                   عضو هیات علمی دانشگاه  فردوسی مشهد
سمیه شاهمرادی               استادیار دانشگاه تهران
آسیه  شریعتمدار     استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
عبدالله  شفیع‌آبادی  استاد دانشگاه علامه طباطبایی
مسعود  شکوهی            مدیرکل امورتربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی  آموزش وپرورش
احمد صادقی            دانشیار علمی دانشگاه اصفهان
علی  صیادی               استادیار مشاوره دانشگاه گیلان
محمدسجاد صیدی      استادیار دانشگاه رازی
ذبیح الله  عباسپور      دانشیار دانشگاه  شهید چمران اهواز
منصور  عبدی           عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
فاطمه   علیجانی       استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مریم فاتحی زاده   استاد تمام دانشگاه اصفهان
کیومرث  فرحبخش      دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی
آزاده  فرقدانی                    استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
عبدالحسن  فرهنگی  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
هاجر  فلاح‌زاده              استادیار علمی دانشگاه شهید بهشتی
حسین کشاورز             استادیار دانشگاه تهران
سید علی کیمیایی    عضو هیات علمی دانشگاه  فردوسی مشهد
محسن گل محمدیان       استادیار دانشگاه رازی
رضا  قربان جهرمی          استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
محمد  قمری                   دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر
حسین  قمری گیوی                 استاد دانشگاه محقق اردبیلی
بهرامعلی  قنبری      استاد مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه  کاظمیان           استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران
حسین  کشاورز             استادیار دانشگاه تهران
احمدرضا  کیانی            استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سیدعلی  کیمیایی    دانشیار مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد
یاسر  مدنی                      استادیار دانشگاه تهران
محمد  مصطفوی          معاون برنامه‌ریزی امور مشاوره وزارت آموزش و پرورش
نادر  منصور کیایی    معاون اداره کل امور تربیتی مشاوره و مراقبت در  برابر آسیبهای اجتماعی  آموزش پرورش
ربابه  مهدی‌پور            عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی‌خزر
رقیه  موسوی               دانشیار دانشگاه شاهد
محمود  نجفی             دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه سمنان
بیتا  نصراللهی          استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ابراهیم  نعیمی                  استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
داود  نودهی                    عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
علی محمد نظری                دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رحمـهالله  نورانی‌پور                دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
علی  نوری    عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی خزر
پریسا  نیلفروشان              دانشیار دانشگاه اصفهان
بهزاد  وحیدنیا              معاون مشاوره و امور روان‌شناختی بهزیستی کشور 
ناصر  یوسفی              دانشیار گروه مشاوره دانشگاه کردستان
نشانی مطلب در وبگاه سامانه همایش های علمی انجمن مشاوره ایران:
http://conf.irancounseling.ir/find-1.58.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب