سامانه همایش های علمی انجمن مشاوره ایران- اهداف
اهداف همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/20 | 
اهداف همایش:
۱- شناسایی وضعیت خانواده  و مشکلات  اقتصادی ، اجتماعی  و روانی عاطفی ناشی از کرونا در ایران و ارائه طرح های پیشگیرانه و درمان های بهنگام و موثر
۲- ارتقا و بهبود سالمزیستی و  سبک زندگی خانواده های ایرانی در شرایط کرونا و پسا کرونا
۳- توجه جدی به مشاوره های پیش از ازدواج به منظور سالم سازی خانواده در  در شرایط کرونا و پسا کرونا
۴- توسعه مشاوره شغلی  و سازمانی برای حل مشکلات شغلی ناشی از شرایط کرونا
۵- ارائه طرح های مناسب برای ارتقا سواد رسانه چهت بهره مندی مناسب از آموزش های مجازی در شرایط کرونا 
۶- تشکیل کارگاه های مفید جهت  آموزش مشاوران  ، دانشجویان مشاوره و  روانشناسی در زمینه مشاوره خانواده و شغلی و...
۷- تشکیل پانل هایی با سازمان های درگیر در مسایل اجتماعی و فرهنگی مثل سازمان بهزیستی ،اموزش و پرورش و ناجا وقوه قضاییه و...
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه همایش های علمی انجمن مشاوره ایران:
http://conf.irancounseling.ir/find-1.51.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب