تأثیر فنون مشاوره خانواده شناختی-رفتاری بر تعارض زناشویی و سلامت روان خانواده: تک بررسی
کد مقاله : 1130-CONF
نویسندگان:
محمد حسن آسایش *1، آیدا برجسته2
1پل گیشا خ دکتر کاردان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران اتاق 213
2دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
مقدمه: بروز اختلاف و عدم تفاهم در خانواده امری طبیعی است؛ اما گاهی این اختلافات به تعارضات شدیدی منجر می‌شود و سلامت روانی خانواده را تهدید می‌کند. مشاوره خانواده شناختی-رفتاری یکی از روش‌های مؤثر در کاهش تعارضات زناشویی و ارتقای سلامت روان خانواده است. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فنون مشاوره خانواده شناختی-رفتاری بر سلامت روان و کاهش تعارضات زناشویی در خانواده‌های متعارض بود. روش: پژوهش حاضر یکی از انواع پژوهش‌های تک موردی و از نوع A-B بود. در این پژوهش یک خانواده سه نفره به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل مصاحبه و دو پرسش‌نامه SCL-90-R و MCQ بود که برای سنجش خط پایه و پس از مداخله بر روی خانواده اجرا شد. فرایند مشاوره طی 8 جلسه انجام شد. در جلسات مشاوره از روش‌هایی چون گفتگوی همدلانه، حل مسئله سیستمی، مثبت‌نگری و تغییر رفتار سیستمی که برگرفته از فنون شناختی-رفتاری است (خدایاری‌فرد و عابدینی،‌ ۱۳۹۴،‌ خدایاری‌فرد و آسایش، ۲۰۱۸) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج بدست آمده از طریق بررسی چشمی و تحلیل کیفی حاصل از نظرسنجی اعضا بیانگر تأثیر فنون مشاوره خانواده شناختی رفتاری بر سلامت روان خانواده و کاهش تعارضات بود. هم‌سویی و عدم هم‌سویی یافته‌ها در پایان مور بحث واقع شده است.
کلیدواژه ها:
مشاوره خانواده شناختی-رفتاری، سلامت روان، تعارضات زناشویی، مطالعه تک آزمودنی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است