اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر شیوه-های حل مسئله در دانش‌آموزان
کد مقاله : 1123-CONF
نویسندگان:
زینت سلطانی *1، قدسی احقر2، وحیده باباخانی3
1مینی سیتی ،شهرک ش محلاتی،خیابان ولایت 3 ،برج طلاییه 2 ،واحد 28
2گروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران،
3گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران
چکیده مقاله:
چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر شیوه های حل مسئله دانش‌آموزان انجام شد. روش‌ها: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. به منظور دست‌یابی به هدف از بین تمامی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول منطقه یک شهر تهران که در سال تحصیلی 98-97 در مدارس دولتی این شهر مشغول به تحصیل بودند؛ 50 نفر بصورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس دانش‌آموزان گروه آزمایش طی 12 جلسه تحت تأثیر متغیر مستقل(راهبردهای هیجان‌مدار) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه شیوههای حل مسئله (هپنر و پترسون، 2007) بود که در سه مرحله پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری(یک ماهه) در هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط و آزمون تعقیبی بونفرنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد(05/0 P<). به این معنا که آموزش راهبردهای هیجان‌مدار موجب افزایش و بهبود شیوه های حل مسئله در دانش آموزان گروه آزمایش شده است. همچنین یافته‌ها به دست آمده از آزمون بونفرنی نشان داد میزان اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌‌مدار در طی زمان دارای ماندگاری اثر است. نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر معنادار راهبردهای هیجان‌مدار بر شیوه های حل مسئله دانش‌آموزان، می‌توان از این روش در موفقیت تحصیلی آنها استفاده نمود.
کلیدواژه ها:
راهبردهای هیجان‌مدار، شیوه های حل مسئله، دانش‌آموزان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است