اثربخشی آموزش توانمندسازی روانی-اجتماعی بر رفتارهای پرخطر و سرمایه های روانشناختی دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر شهرکرد
کد مقاله : 1122-CONF (R1)
نویسندگان:
دینا درخشان1، زهرا آخوندی یزدی2، فریده دهقانی چم پیری2، صادق نظری *3
1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
چکیده مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش توانمندسازی روانی-اجتماعی بر رفتارهای پرخطر و سرمایه روانشناختی دانش‌آموزان پسر متوسطه دوم شهر شهرکرد انجام شد. روش: روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل انتخاب شد. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان پسر متوسطه دوم شهر شهرکرد بودند. پس از نمونه‌گیری مرحله‌ای یک مدرسه، انتخاب شد و براساس غربالگری، از میان دانش‌آموزانی که از نظر رفتارهای پرخطر یک انحراف معیار از میانگین بالاتر بودند، 40 نفر انتخاب شد و به‌طور تصادفی در گروه‌های (آزمایش و کنترل) قرار گرفتند. فقط گروه آزمایش، مداخله برنامه آموزش توانمندسازی روانی-اجتماعی را دریافت کردند؛ ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رفتارهای پرخطر (محمدخانی، 1395) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی (لوتانز، 2007) بود. مداخله به شکل گروهی طی 10جلسه 90‌دقیقه‌ای در مورد گروه آزمایش اجرا شد و داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره در نرم‌افزار SPSS نسخه‌23 تحلیل شد. یافته ها: یافته‌ها حاکی از اثربخشی آموزش توانمندسازی روانی-اجتماعی بر رفتارهای پرخطر و سرمایه‌های روانشناختی دانش-آموزان پسر متوسطه دوم شهر شهرکرد بود. نتیجه‌گیری: ضریب اتا برای میزان تأثیر مداخله بر رفتارهای پرخطر و سرمایه روانشناختی 301/0 بود. لذا می‌توان از این مداخله به عنوان مداخله مؤثر برای کاهش رفتارهای پرخطر و ارتقاء سرمایه‌های روانشناختی دانش‌آموزان استفاده کرد.
کلیدواژه ها:
توانمندسازی روانی-اجتماعی، رفتارهای پرخطر، سرمایه های روانشناختی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است