بررسی درک و شناخت نوجوانان دختر شهر تهران از معنویت و عوامل مؤثر بر آن
کد مقاله : 1121-CONF (R1)
نویسندگان:
طاهره کیایی *، زهرا سلطانی
مشاوره، روانشناسی و علوم تربیتی، علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف: امروزه معنویت در جوامع بسیار اهمیت یافته‌است وعلیرغم احساس نیاز به آن، برای ایجاد ادراک و شناخت معنویت در نوجوانان که آینده کشور اسلامی به دست ایشان خواهد‌‌بود، تحقیقاتی که منجر به بررسی دقیق و عمیق این مهم شود،کمتر صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی درک و شناخت نوجوانان از معنویت انجام شد.روش:یافته‌ها با روش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی توصیفی، بر مبنای مصاحبه نیمه ساختار‌یافته صورت پذیرفته است. 19 نفر از نوجوانان دختر 15 تا 18 ساله مدارس متوسطه دوم مناطق 4 و 13 شهرتهران به روش نمونه‌گیری در دسترس در طول یک دوره 4 ماهه مورد مطالعه قرار‌گرفتند.داده‌ها جمع‌آوری، ثبت وکدگذاری شد،در قالب مقوله‌های اصلی طبقه‌بندی گردید.یافته‌ها:تحلیل تجارب شرکت‌کنندگان منجربه شناسایی 231 کد اولیه، 9 زیرمضمون و 2 مضمون اصلی شامل نگرش‌های معنوی و رفتارهای معنوی شد.یافته‌ها نشان می‌دهد جایگاه معنویت در بین نوجوانان کم رنگ شده که با مرور زمان می‌تواند تبعات نامطلوبی در پیشرفت کشور داشته باشد، نهایتاً سعی شده است،ضمن تعریف مفاهیم معنویت،نوجوان وبررسی ویژگی‌های نوجوانی، پیشنهاداتی برای حرکت آینده سازان ایران اسلامی در مسیر ایجاد درک و شناخت مناسب از معنویت ارائه گردد.نتیجه‌گیری:عوامل مختلفی همچون‌والدین،خانواده،معیارهای‌شخصی،دوستان،همسالان،جامعه،افراد‌معروف،فضای‌مجازی،معلمان‌دینی،مشاوران مذهبی،روحانیون در ایجاد درک و شناخت نوجوانان از معنویت نقش ایفا می‌کنند.
کلیدواژه ها:
درک و شناخت، مطالعه کیفی، معنویت، نوجوان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است