اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکشی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی
کد مقاله : 1120-CONF
نویسندگان:
سیده سحر موسوی اصل1، زهره محمدی *2
1کارشناسی ارشد، مشاوره و راهنمایی، دانشگاه علوم تحقیقات اهواز
2کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات اهواز
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکشی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی است. طرح پژوهشی حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همرا با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی که در سال 1397 به کلینیک های روانشناسی و روان پزشکی شهر اهواز مراجعه کردند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی، 30 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش وکنترل (هر گروه 15نفر) قرار گرفتند. مداخله شامل 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بود که تنها به گروه آزمایش ارائه شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان (CERQ) و خودکشی بک استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 21 و با روش چندمتغیری کوواریانس(مانکوا) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بودند.
کلیدواژه ها:
خودکشی، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است