بررسی رابطه سبک های دلبستگی و دینداری در ابعاد رضایت زناشویی زوجین
کد مقاله : 1119-CONF
نویسندگان:
محمد دربا *1، محمدحسن آسایش2
1خیابان استاد حقیقی کوچه بفرانبار 11
2گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف: با توجه به اهمیت دانشجویان به عنوان قشر جوان، روشنفکر و آینده ساز این کشور، هدف این پژوهش بررسی رابطه و پیش بینی ابعاد رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و دینداری در زوج های دانشجویی بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و روش نمونه گیری در دسترس بود. تعداد 204 دانشجوی متأهل دانشگاه تهران که در سال‌های 1398-1397 دانشجو بودند، مقیاس دلبستگی هازان و شیور، مقیاس سنجش دینداری خدایاری فرد و پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH را پر نمودند. جهت تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: برخی از یافته‌ها به شرح زیر بودند: رضایت زناشویی با سبک دلبستگی ایمن و عواطف دینی رابطه مثبت معنادار(01/0) و با سبک دلبستگی دوسوگرا رابطه منفی معنادار (01/0) نشان داد، همچنین رابطه ای بین سبک دلبستگی اجتنابی، باور دینی و رفتاردینی با رضایت زناشویی یافت نشد. تحلیل رگرسیون هم زمان متغیرها نیز نشان داد که دلبستگی ایمن و عواطف دینی پیش بین مثبت رضایت زناشویی (B= 1/20) و دلبستگی ناایمن دوسوگرا پیش بین منفی رضایت زناشویی می باشد (B= -1/77). نتیجه گیری: سبک های دلبستگی و دینداری با رضایت زناشویی رابطه دارند و یکی از پیش بین های رضایت زناشویی می باشند.
کلیدواژه ها:
رضایت زناشویی، سبک های دلبستگی، دینداری، روابط زوجین.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است