مقایسه نحوه نگرش دانشجویان متأهل دارای رابطه و فاقد رابطه قبل از ازدواج نسبت به ازدواج
کد مقاله : 1118-CONF
نویسندگان:
لیدا رستمی *1، محمود گودرزی2
1اسلام اباد خیابان شهرداری کوچه محمدخانی کدپستی 6761773547
2گروه مشاوره خانواده، واحد سنندج، دانشگاه ازاد اسلامی، سنندج، ایران
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه نحوه نگرش دانشجویان متأهل دارای رابطه و فاقد رابطه قبل از ازدواج نسبت به ازدواج صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، علی-مقایسه‌ای با جامعه آماری دانشجویان متأهل دارای رابطه و فاقد رابطه قبل از ازدواج در سال 98-1397 انجام شد که با روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 80 نفر (تعداد 40 نفر دارای رابطه قبل از ازدواج و 40 نفر دیگر فاقد رابطه قبل از ازدواج) انتخاب شدند. از پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسر لارسن (1993) به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آماری آنالیز واریانس تک متغیره، داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین نحوه نگرش به انتخاب همسر دو گروه، تفاوت معنادار وجود دارد (05/0≥P )، بطوری که نگرش جوانان دارای رابطه قبل از ازدواج نسبت به گروه دیگر منفی بود. می‌توان گفت این افراد به علت اینکه روابط نابسامانی با والدین و همچنین اعضای خانواده خود دارند، به دنبال کسب منبع حمایت و صمیمیت به ‌سوی این نوع از روابط کشیده می‌شوند و به‌ تبع آن به رفتارهای پرخطری مانند برقراری روابط جنسی پیش از ازدواج تمایل پیدا می‌کنند.
کلیدواژه ها:
نگرش به ازدواج، دانشجویان متأهل، رابطه قبل از ازدواج
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است