رابطه هوش معنوی، خوشبینی و شادکامی با بهزیستی روان شناختی در مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه شهر شیراز
کد مقاله : 1115-CONF
نویسندگان:
ژاله رفاهی *
گروه مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی . واحد مرودشت. مرودشت، ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ی هوش معنوی ، خوشبینی و شادکامی با بهزیستی روان شناختی در مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه شهر شیراز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه شهر شیراز در سال 1398 بود. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر شامل 120 مادر دارای فرزند با نیازهای ویژه بود که به صورت در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس هوش معنوی دیوید کینگ، پرسشنامه جهت‌گیری زندگی LOQ)) ، پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) و بهزیستی روان شناختی(PWS) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین هوش معنوی، خوشبینی و شادکامی با بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای پیش‌بین، به ترتیب هوش معنوی، شادکامی و خوشبینی پیش‌بینی کننده‌های معناداری برای بهزیستی روان شناختی هستند و روی هم رفته 38 درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی را در مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه تبیین می‌کنند. نتایج: هوش معنوی، خوشبینی و شادکامی از متغیرهای پیش بینی کننده بهزیستی روان شناختی می باشند.
کلیدواژه ها:
هوش معنوی ، بهزیستی روان شناختی، خوشبینی، شادکامی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است