بررسی نقش باورهای غیرمنطقی مادران در تمایل به ازدواج فرزندان
کد مقاله : 1112-CONF
نویسندگان:
میترا مرادی *1، مختار عارفی2
1۲۲بهمن.خیابان۱۷شهریور.میدان گلایول.کوی سعدوند.پلاک۱۷.طبقه۳ کد پستی۶۷۱۴۶۴۷۶۹۱
2گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش باورهای غیر منطقی مادران در تمایل به ازدواج فرزندان است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق، توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهشکلیه دانشجویان شهر کرمانشاه در سال 1398 بود. از میان افراد جامعه تعداد 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شد. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش به دو صورت کتابخانه ای، مراجعه به اسناد و مدارک و میدانی بوده است. در بخش میدانی تحقیق از پرسشنامه های باورهای غیرمنطقی جونز (969) و پرسشنامه رغبت به ازدواج حیدری و همکاران (1382) استفاده شد. به منظور جمع آوری داده های پژوهش پرسشنامه رغبت به ازدواج و پرسشنامه باورهای غیرمنطقی مادران در اختیار دانشجویان قرار گرفت و از آنها خواسته شد به سؤال های پرسشنامه رغبت به ازدواج در خصوص خود پاسخ داده و به سؤال های پرسشنامه باورهای غیرمنطقی مادران در خصوص مادران خود پاسخ دهند.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با نرم افزار آماری SPSS انجام شد. نتایج نشان دادند، باورهای غیر منطقی مادران، تمایل به ازدواج فرزندان را پیش بینی می کند.
کلیدواژه ها:
واژهای کلیدی: باورهای غیرمنطقی، رغبت به ازدواج
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است