اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان آسیب‌دیده از روابط فرازناشویی همسر
کد مقاله : 1110-CONF
نویسندگان:
علی قره داغی *1، مریم سیدمیرزائی2
1تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
2گروه مشاوره، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت زندگی زنان آسیب‌دیده از پدیده خیانت صورت پذیرفت. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه زنان آسیب‌دیده از پدیده خیانت همسر مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر کرج در بهار 1396 بودند، که 30 زن که در نمرات کیفیت زندگی پایین بودند به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش 9 جلسه در برنامه گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند، اما گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. درنهایت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و در دو سطح آمار توصیفى (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطى (آزمون لوین، کلموگروف-اسمیرنوف و تحلیل کوواریانس) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد بین آزمودنی‌های گروه آزمایش که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دریافت کردند و گروه کنترل که هیچ‌گونه آموزشی دریافت نکردند ازنظر کیفیت زندگی و مؤلفه‌های سلامت جسمی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و محیط زندگی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (p<0/01). نتایج حاکی از آن است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت زندگی زنان آسیب‌دیده از روابط فرازناشویی همسر مؤثر است.
کلیدواژه ها:
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد؛ کیفیت زندگی؛ رابطه فرازناشویی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است