بررسی نقش متغیرهای هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و خلاقیت در پیش بینی رضایت زناشویی زنان متاهل
کد مقاله : 1108-CONF
نویسندگان:
مصطفی تشویقی *1، ایمان بهاروند2
1دانشگاه علامه طباطبایی
2دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده مقاله:
از آنجا که رضایت زوجین می تواند در دوام و پایداری ازدواج نقش مهمی داشته باشد، ایجاب می کند که، با کنکاش عمیق تری به عوامل درونی و بیرونی موثر بر رضایت زناشویی توجه شود از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم هر یک از متغیرهای هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و خلاقیت در پیش بینی رضایت زناشویی زنان متاهل انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه زنان کارمند متاهل سازمان یهزیستی کشور و استان تهران می‌باشد، که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. داده‌ها با کمک پرسشنامه های رضایت زناشویی اینـریچ، سبک‌های دلبستگی کولینز و رید(1990) و هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005) گردآوری و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون هم زمان تجزیه و تحلیل شده اند.
یافته ها: نتیجه ضریب همبستگی بدست آمده نشان داد که هوش هیجانی و خلاقیت و دلبستگی ایمن رابطه مثبت و معناداری با رضایت زناشویی در زنان متاهل دارند و سبک های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی نیز رابطه منفی و معناداری با رضایت زناشویی دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها هوش هیجانی، خلاقیت و دلبستگی ایمن توان پیش بینی مثبت و معنادار رضایت زناشویی را دارند. نتیجه گیری: از این رو با استفاده از نتایج و با توجه به شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش رضایت زناشویی، پیشنهاد می‌شود در زمینه افزایش هوش هیجانی، خلاقیت و دلبستگی ایمن زوجین توجه ویژه ای شود.
کلیدواژه ها:
رضایت زناشویی، خلاقیت، هوش هیجانی، سبک های دلبستگی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است