بررسی رابطه بین مولفه های سرسختی روانشناختی با معنا و کیفیت زندگی در بیماران ضایعه نخاعی
کد مقاله : 1106-CONF
نویسندگان:
داریوش عظیمی *
پارس آباد- خیابان جانبازان- کوچه نهم
چکیده مقاله:
هدف: معنا در زندگی و کیفیت زندگی در بیماران ضایعه نخاعی اهمیت دارد. سازه های روانشناسی مثبت همچون سرسختی روانشناختی می تواند در تبیین معنای زندگی و کیفیت زندگی نقش داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرسختی روانشناختی با معنای زندگی و کیفیت زندگی در بیماران ضایعه نخاعی بود.
روش: روش پژوهش حاضر همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران مبتلا به تروماتیک ضایعات نخاعی شهر اردبیل در نیمه اول سال 1398 تشکیل می دهد. به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های سرسختی روانشناختی، کیفیت زندگی و معنای زندگی پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده ببه وسیله نرم افزار spss نسخه 18 و به شیوه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون بنیادی تحلیل شدند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین سرسختی روانشناختی با معنا و کیفیت زندگی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد (01/0>p).
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر تلویحات مهمی در زمینه توانمدسازی بیماران ضایعات نخاعی دارد.
کلیدواژه ها:
سرسختی روانشناختی، کیفیت زندگی، معنای زندگی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است