سلامت اجتماعی و آموزش و پرورش
کد مقاله : 1104-CONF
نویسندگان:
حسن پیرزاد *1، مریم عابدی جبلی2، لاله دستوری هریس3
1مشاور و روان شناس دانشگاه هوایی علوم و فنون هوایی شهید ستاری
2کارشناس برنامه ریزی دفتر پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش
3روان شناس دادگاه مجتمع قضائی شهید فهمیده (ویژه اطفال و نوجوانان)
چکیده مقاله:
چکیده
سلامت اجتماعی، عاملی برای ارزیابی و شناخت فرد از عملکرد اجتماعی خویش تحت تأثیر عوامل متعددی است.
هدف: در پژوهش حاضر به این سوال پاسخ میدهیم: آیا آموزش و پرورش به این موضوع به اندازه اهمیت آن پرداخته و وظیفه خود را در قبال سلامت اجتماعی جامعه ایفا نموده است؟
روش: از روش اسنادی و مرور بیش از 60 مقاله ی علمی پژوهشی و پایان نامه دهه نود(1390-1398)استفاده شده است. انتخاب نظریه کییز به عنوان زیر بنای نظری و براساس آن، شاخص سازی، مقایسه شاخص ها با سند تحول بنیادین، برنامه درس ملی، مرور مقالات جهت بررسی کتب درسی و میزان پرداختن به شاخص های سلامت اجتماعی انجام شد و با مرور مقالات به بررسی میزان سلامت اجتماعی در جامعه و شناسایی عوامل موثر بر آن پرداخته شد.
نتیجه گیری: بررسی مقالات نشان می دهد که سلامت اجتماعی جامعه در حد متوسط است. در برخی از اهداف، راهبردها و راهکارهای سند تحول بنیادین ردی از مولفه های سلامت اجتماعی وجود دارد، اما اثری از هدف، راهکار یا راهبردی که صریحا به موضوع سلامت اجتماعی و اهمیت آن در نظام آموزشی اشاره شده باشد، نیست. به دلیل فقدان پژوهش در مضامین سند تحول، مستنداتی که نشانگر وجود آنها در کتاب های درسی باشد، در دست نیست و در برنامه درس ملی نیز اشاره مستقیمی به موضوع سلامت اجتماعی نشده است. داﺷﺘﻦ ﺗﻔﮑﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ذﻫﻨﯿـﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای زﻧـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، اوﻟـﯿﻦ و ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﺳـﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐه ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
کلیدواژه ها:
مفاهیم کلیدی: سلامت اجتماعی، آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین، برنامه و کتب درسی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است