بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در سالمندان
کد مقاله : 1103-CONF (R1)
نویسندگان:
زهرا نظری *، مرضیه دلیر فردوئی
دانشگاه ازاد اسلامی تهران جنوب
چکیده مقاله:
چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در سالمندان بود. پژوهش حاضر، بدین دلیل که به آزمودن کار آیی نظریه‌های علمی در مورد هوش معنوی و سلامت روان می‌باشد و دانش کاربردی را در مورد کیفیت رابطه و تأثیرپذیری میان این متغیرها را توسعه می‌دهد، ازنظر هدف، تحقیقی کاربردی است؛ و ازنظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. به این منظور 200 نفر افراد بالای 60 سال (زن، مرد) ساکن استان تهران به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و با پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (1979) و پرسشنامه خود گزارشی هوش معنوی کینگ (2008) ارزیابی شدند. داده‌ها با استفاده تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل واریانس یک‌راه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که هوش معنوی بر سلامت روان سالمندان مؤثر است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تأثیر "هوش معنوی" بر "سلامت روان" سالمندان تحت تأثیر جنسیت آن‌ها نیست. همچنین می‌توان نتیجه گرفت تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان سالمندان زن و مرد هم متفاوت نیست. افزایش سن تأثیری در هوش معنوی ندارد بدین معنی که با فزایش سن سالمندان میزان هوش معنوی آنان افزایش نمی‌یابد. افزایش سن افراد نقشی در سلامت روان سالمندان ندارد. همچنین سطح تحصیلات سالمندان، تأثیری در هوش معنوی و سلامت روان آن‌ها ندارد.
کلیدواژه ها:
هوش معنوی، سلامت روان، سالمندان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است