سنجش عملکرد حافظه کاری در کودکان مبتلا به بیماری مزمن پزشکی براساس سبک‌های دلبستگی
کد مقاله : 1101-CONF
نویسندگان:
فهیمه غفاری مقدم *
کرج-مشکین دشت-خیابان هدایتکار-مسجد جامع-خیابان آزادگان بن بست عقیل،بن بست دوم سمت چپ، درب سوم سمت راست
چکیده مقاله:
هدف: هدف از مطالعه حاضر، سنجش عملکرد حافظه کاری در کودکان مبتلا به بیماری مزمن پزشکی بر اساس سبک‌های دلبستگی بود. به این منظور 45 کودک 15-12 ساله ( 24 دختر، 21 پسر) واجد ملاک های طرح، که با تشخیص یک بیماری مزمن(دبابت، تالاسمی و یا بیماری کلیوی) تحت درمان پزشکی بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و وارد پژوهش شدند.روش: نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و ملاک‌های ورود و خروج، طی مصاحبه اولیه و مشاهده در پرونده پزشکی کودک بررسی شد و کودکان واجد شرایط، پس از اعلام موافقت و امضای فرم رضایت‌نامه شرکت در طرح پژوهشی توسط مادران در طرح پژوهشی شرکت کردند. کودکان پس از تکمیل پرسشنامه بازنگری شده سبک دلبستگی کولینز و رید (RASS) وبسته آزمون‌های عصب‌روانشناختی رایانه‌ای کمبریج (CANTAB) براساس نمرات اخذ شده در سه گروه با سبک‌های دلبستگی ایمن، اجتنابی و اضطرابی قرار گرفتند. پس ار اطمینان از همگن بودن گروهها از جهت ویژگی‌های دموگرافیک در گام بعد عملکرد حافظه کاری کلیه آزمودنی‌ها سنجیده شد.یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل واریانس یک‌راهه حاکی از تفاوت معنادار حافظه کاری در سه گروه بود. گروه کودکان با سبک دلبستگی ایمن در مقایسه با سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی در عملکرد حافظه از کارایی بالاتری برخوردار بودند. این نتایج نشان می‌دهد که یکی از عواملی که می‌تواند بر وضعیت سلامت، به ‌ویژه عملکرد حافظه کودکان مبتلاابه بیماری مزمن پزشکی تاثیرگذار باشد، سبک دلبستگی آن‌هاست.
کلیدواژه ها:
سبک دلبستگی، کودکان، بیماری مزمن، عملکرد حافظه کاری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است