اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و کاهش خشم مادران دارای فرزند ناشنوا شهر تهران
کد مقاله : 1100-CONF (R1)
نویسندگان:
فاطمه تبریزی *1، عاطفه نژاد محمد نامقی2
1خیابان گیشا - کوچه 41 - پلاک 6
2پونک - میدان دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
چکیده مقاله:
چکیده
زمینه و هدف: با توجه به این که آموزش پذیرش و تعهد باعث بالا رفتن بهزیستی روانشناسی می ‎شود و اخیراً کارآمدی این رویکرد توجه زیادی از پژوهشگران را به خود جلب کرده است هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی و کاهش خشم مادران دارای فرزند ناشنوا شهر تهران بود.
روش بررسی: 30 مادر دارای کودک ناشنوا که واجد معیارهای ورود بودند به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. برای گروه آزمایش، ده جلسه آموزش کاهش خشم مبتنی بر رویکردپذیرش و تعهد اجرا شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. بهزیستی روانشناسی آنها توسط پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و میزان خشم آنها توسط پرسشنامه خشم سیگل قبل و بعد از مداخله ارزیابی گردید.
یافته ها: آموزش پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی و خشم مادران دارای فرزند ناشنوا تأثیر داشت ودر طول مرحله پیگیری پایدار بود (p<0.001)
نتیجه‎گیری: همچنین نتایج بر اهمیت این مداخلات در مادران دارای فرزند ناشنوا و ارایه افق های جدید در مداخلات تأکید دارد. به عبارت دیگرعملکرد درمان پذیرش و تعهد با بسیاری از متغییر ها سازگار است.
کلیدواژه ها:
کلید واژه ها: بهزیستی روانشناختی، خشم، آموزش پذیرش و تعهد
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است