اثربخشی معنا درمانی بر کنترل هیجانی بیماران تحت درمان با متادون
کد مقاله : 1099-CONF
نویسندگان:
نینا مفاخری *1، حمزه احمدیان2
1گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
چکیده مقاله:
هدف: این پژوهش به منظور بررسی تأثیر معنا درمانی بر افزایش کنترل هیجانی افراد تحت درمان با متادون انجام گرفت.
روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مردان تحت درمان با متادون شهر سنندج در سال ۱۳۹۷ بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ۳۰ نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفره کنترل و آزمایش گماشته شدند. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل بود. قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی پرسشنامه کنترل هیجان راجر و نشوور برای هر دو گروه اجرا گردید یافته ها به منزله تجزیه و تحلیل یافته ها از تحلیل کوواریانس یک متغیر استفاده شد.
یافته‌ها: این آزمون نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون میانگین کنترل هیجانی در گروه آزمایش به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته بود .(p≤0/5)
نتیجه‌گیری: یافته های این پژوهش تاییدی بر تحقیقات قبلی می باشد و دارای تلویحات کاربردی برای کاهش مشکلات افراد دارای وابستگی دارویی می باشد.
کلیدواژه ها:
معنادرمانی، کنترل هیجانی، وابستگی دارویی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است