بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده بر نگرش به ازدواج
کد مقاله : 1095-CONF
نویسندگان:
عباس امان الهی1، سجاد حضرتی2، عصمت نصیری *3
1استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
2دانشجو
3شهرکرد خیابان قطره کوچه 3 پلاک 22 8817934557
چکیده مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده بر نگرش به ازدواج در دانشجویان انجام شد. روش: طرح پژوهشی از نوع همبستگی بود جامعه پژوهش شام تمام دانشجویان خابگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز بود و نمونه مورد مطالعه ۱۵۰ نفر از کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. و آزمودنی‌ها به پرسشنامه‌های الگوهای ارتباطی ریچی فیتزپاتریک (۱۹۹۴) و نگرش به ازدواج روزن و بارتن (۱۹۹۸) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که نمره کل الگوهای ارتباطی بر نگرش به ازدواج رابطه معنی داری وجود دارد (۰۱/۰ p<) و مؤلفه‌ی گفت و شنود با نگرش بدبینانه و واقع‌بینانه همبستگی مثبت معنادار و مؤلفه‌ی همنوایی با نگرش خوشبینانه همبستگی منفی معناداری گزارش شد. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته های میتوان نتیجه گرفت که احتمالا مؤلفه‌های الگوهای ارتباطی بر روی نگرش جوانان نسبت به ازدواج تأثیر می‌گذارد.
کلیدواژه ها:
الگوهای ارتباطی، خانواده، نگرش به ازدواج، دانشجو
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است