بررسی شیوع آسیب‌پذیری روانی در افراد متأهل شهر یزد
کد مقاله : 1093-CONF
نویسندگان:
ابراهیم دهقانی اشکذری *1، سید جلیل جبلی2
1دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
2دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف: خانواده نهاد اجتماعی مهمی است که در صورت عملکرد مناسب، سلامت اعضا و جامعه را تأمین می‌کند. با توجه به شیوع بالای آسیب‌های روانی، شناسایی آن جهت پیشگیری و درمان آن امری ضروری است؛ بنابراین این پژوهش باهدف بررسی شیوع آسیب‌پذیری روانی در افراد متأهل شهر یزد صورت گرفت. روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع مقطعی بود و جامعه پژوهش کلیه مراجعین مراکز مشاوره و روان‌درمانی شهر یزد بودند که 260 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای ارزیابی آسیب‌های روانی افراد نمونه، چک‌لیست نشانه‌های اختلالات روانی به کار رفت. داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی با آزمون تی مستقل دو نمونه‌ای با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها: میانگین نمره کلی آسیب‌پذیری روانی (GSI) در مردان 93/0 و در زنان 27/1 بود. همچنین میزان آسیب‌پذیری روانی در زنان به شکل معناداری از مردان بیشتر بود. بیشترین فراوانی آسیب روانی در مردان اختلال افکار پارانوییدی (4/55 درصد) و در زنان اختلال وسواسی-اجباری (5/66 درصد) بود. نتیجه‌گیری: تفاوت‌های جنسیتی در شیوع و ابتلا به انواع آسیب‌های روانی وجود دارد. با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری آسیب‌های روانی لازم است اقدامات لازم جهت پیشگیری و درمان آسیب‌های مذکور صورت گیرد.
کلیدواژه ها:
شیوع، آسیب‌پذیری روانی، یزد
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است