بررسی لزوم حضور مشاور در مدارس ابتدایی از دیدگاه آموزگاران شهرستان قدس
کد مقاله : 1092-CONF (R1)
نویسندگان:
علی حسینعلی بیکی1، سمیرا طاوسی *2، میر سعید جعفری3
1گروه مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی
2کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
3گروه مشاوره دانشکده رفاه
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ضرورت حضور مشاور در مدارس ابتدایی از دیدگاه آموزگاران بود. روش: پژوهش حاضر به لحاظ روش‌شناسی از نوع کیفی و به روش گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد بود. جامعه هدف این پژوهش را آموزگاران شهرستان قدس تشکیل دادند که دارای حداقل 3 سال تجربه تدریس در مقطع ابتدایی بودند. نمونه‌گیری، از نوع کیفی- نظری بوده و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 12 نفر از آموزگاران به‌عنوان نمونه ، مورد مصاحبه عمیق و اکتشافی قرار گرفتند و سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مقایسه ای مداوم استراوس وکوربین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: تحلیل حاصل از داده‌های پژوهش به‌صورت کلی در سه مقوله آموزش، درمان و ساخت زایی مشخص شدند که این سه مقوله در یک هیئت پیش رونده به یاریگری رشد دانش آموز در مدارس ابتدایی منجر می شود..نتیجه گیری: نتایج حاصله بر ضرورت حضور مشاور در مدارس ابتدایی و اثرگذاری در ابعاد مختلف رشدی دانش آموزان تاکید دارد و ضمن تبیین حوزه های اثرگزاری مشاوره در مدارس ابتدایی مفهوم مشاور معلم را به عنوان گزاره پیشنهادی در طراحی نیروی موثر در مدارس ابتدایی مطرح می کند.
کلیدواژه ها:
مشاوره مدرسه، مدارس ابتدایی،روش کیفی، نظریه داده بنیاد
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است