اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر باورهای وسواسی در افراد دارای نشانه های وسواسی – اجباری
کد مقاله : 1091-CONF
نویسندگان:
سمانه میرزامحمدی *، مجید محمودعلیلو، رسول حشمتی
گروه روان شناسی،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه تبریز،ایران
چکیده مقاله:
هدف:باورهای وسواسی شامل اشکالاتی درحوزه شناختی فردهستندکه میتوان آنها را در6 حوزه تقسیم بندی کرد: 1- مسئولیت پذیری 2- اهمیت افکار 3-کنترل افکار 4 - ارزیابی بیش ازحد خطر و تهدید5-نیاز به یقین6-کمال طلبی. در تحقیقات قبلی اثربخشی ذهن آگاهی براختلال وسواسی – جبری(OCD) بررسی شده ، اما تاثیر این روش بر باورهای وسواسی روشن نیست.بنابران پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر باورهای وسواسی در افراد دارای نشانه های OCD است.
روش : این پژوهش ، از نوع طرح آزمایش تک آزمودنی با خط پایه چندگانه بود که تعداد 3 دانشجوی دانشگاه تبریز به شکل هدفمند و داوطلبانه و غربال گری در این طرح شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه‌ی باورهای وسواسی (OBQ – 44) در مراحل خط پایه ، حین آموزش و پیگیری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل نموداری و ترسیمی استفاده شد.همچنین برای تحلیل نتایج ، فرمول درصد بهبودی و اندازه اثر به کار رفت.
یافته ها: نتایج نشان داد آموزش ذهن آگاهی، از نظر بالینی تاثیر معنادار در تغییر باورهای وسواسی احساس مسئولیت بیش از حد/ ارزیابی بیش از حد خطر وتهدید، نیاز به‌یقین/ کمال گرایی، اهمیت افکار/ کنترل افکار دارد.
نتیجه گیری: براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در تغییر باورهای وسواسی افراد دارای نشانه های OCD اثر بخش است.
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی: ذهن آگاهی ، باورهای وسواسی، اختلال وسواسی – جبری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است