اثر بخشی آموزش شادکامی بر استرس ادراک شده و سلامت عمومی
کد مقاله : 1089-CONF
نویسندگان:
محمود بهرامی *1، فرزانه امجدیان2، فائزه شجاعی باغینی2
1واریان شهر- بلوار امیر کبیر - خیابان لادن- کوچه لادن یک- بلوک 4- واحد 8 کد پستی: 3173643168
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شادکامی بر استرس ادراک شده و سلامت عمومی بود. روش: روش تحقیق حاضر نیمه آزمایشی و جامعه مورد مطالعه شامل تمام همسران جانبازان اعصاب و روان مبتلا به PTSD بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران بود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، تمام آزمودنی هایی که با توجه به پرسشنامه های تحقیق دارای مشکلات استرس ادراک شده و سلامت عمومی بودند، نمونه ای به حجم 30 نفر انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای (هر هفته یک جلسه) تحت آموزش شادکامی قرار گرفتند. در پایان داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش شادکامی بر کاهش استرس ادراک شده) 73/74F= و 01/0 P< ( و بهبود سلامت عمومی)61/7F= و 01/0 P< ( همسران جانبازان اعصاب و روان اثر بخش است. نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت دست اندرکاران حوزه درمان و آموزش می توانند با استفاده از آموزش شادکامی به کاهش مشکلات روانشناختی همسران جانبازان کمک شایانی کنند.
کلیدواژه ها:
شادکامی، استرس ادراک شده، سلامت عمومی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است