کیفیت رابطه زناشویی زوج ها پس از ازدواج مجدد با همسر سابق: مطالعه کیفی
کد مقاله : 1087-CONF
نویسندگان:
هاجر فلاح زاده1، طاهره اسکندری *2، بوالقاسم خوش کنش1
1دانشگاه شهید بهشتی
2گروه روان شناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفیت رابطه زناشویی زوج‌ها پس از ازدواج مجدد با همسر سابق است. متخصصان حوزه خانواده با کاربست نتایج قادر خواهند بود زوج‌های در آستانه طلاق و زوج‌هایی را که مایل به ازدواج با همسر سابف هستند را جهت تصمیم-گیری مناسب یاری نمایند. روش: جامعه آماری شامل زنان و مردانی‌ست که پس از طلاق مجدا با همسر سابق خود ازدواج نموده‌اند. گروه نمونه شامل 9 مرد و 16 زن از طریق روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شده‌اند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه محقق ساخته عمیق و نیمه ساختارمند استفاده شد. جهت انجام پژوهش از روش پدیدار شناسی کیفی و برای تجزیه و تلیل داده‌ها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش شامل موضوع اصلی کیفیت رابطه زناشویی و هشت مؤلفه شامل میزان رضایت، میزان تمایل به طلاق، روابط عاطفی، روابط جنسی، تعهد و اعتماد، ارتباط با خانواده‌ها، وضعیت اقتصادی و معیشتی و شیوه حل تعارضات و بیست و دو کد اولیه می‌باشد. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که عواملی همچون وجود عشق و علاقه، بخشیدن یکدیگر و تعهد زناشویی از عوامل مهم و تعیین کننده کیفیت رابطه است.
کلیدواژه ها:
کیفیت زناشویی، ازدواج مجدد، همسر سابق
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است