تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر بلوغ عاطفی دختران در دوره بلوغ
کد مقاله : 1086-CONF
نویسندگان:
ناهید کاظمی *1، محمد قمری2
1میدان شهدا، خیابان شهبازی، کوچه زاهدی، بن بست صابونچی، پلاک 10 واحد4 1714955444
2گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، شهر ابهر
چکیده مقاله:
با توجه به این که از بین دوره‌های مختلف زندگی انسان، دوران کودکی و نوجوانی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراحل زندگی هر فرد به شمار می‌رود از این رو هدف پژوهش حاضر "‌تعیین اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر بلوغ عاطفی دختران دردوره بلوغ" بود. روش پژوهش نیمه تجربی و طرح انتخابی برای اجرا نیز طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دختران پایه متوسطه اول شهر تهران در سال تحصیلی 98-1399 تشکیل می‌دادند. 30 نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند (15 نفر برای هر گروه). گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای آموزش ذهن‌آگاهی به شیوه گروهی شرکت کردند، در حالی که گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس‌های بلوغ عاطفی سینگ و بهارگاوا (1974) استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد و نتیجه گیری می‌کنیم که آموزش ذهن‌آگاهی به طور معناداری در افزایش بلوغ عاطفی دختران نوجوان مفید بوده است.
کلیدواژه ها:
ذهن‌آگاهی، بلوغ عاطفی، دختران در دوره بلوغ
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است