شناسایی الگوی لحظات نوآور و تحلیل مکالمه فرایند محور در بیمار مبتلا به اختلال افسردگی
کد مقاله : 1084-CONF
نویسندگان:
حسین قمری کیوی *
اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی -دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-گروه مشاوره- صندوق پستی 179
چکیده مقاله:
هدف: هدف از پژوهش فعلی ترسیم هرم تغییر با استفاده از نظام کدگذاری لحظات نوآور و تحلیل مکالمه فرایند محور بود.روش: روش پژوهش از نوع مطالعه موردی بود. 150مکالمه متوالی بین مشاور و مراجع در جریان روان درمانی به شیوه یکپارچه نگر دریک مورد مبتلا به افسردگی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که نظام کد کذاری لحظات نوآور گونچالوز پاسخ های مراجع را در جلسات آخر مشاوره بخوبی کد گذاری می کند ولی در تعیین پاسخ های مراجع در جلسات اولیه مشاوره بعلت عدم وجود لحظات نوآور دچار مشکل است.از طرف دیگر کد گذاری دو سوی مکالمه از طریق ترکیب دو نظام کد کذاری لحظات نوآور و تحلیل مکالمه فرایند محور در ساده سازی رویت رویدادهای جلسه روان درمانی و همه جلسات با یک مورد عملکرد مطلوب دارد.نتیجه گیری:در تعیین و مطالعه رویدادهای موجود در مشاوره مثل برجستگی متنی و استعاره تعادل ترکیب دو نظام کد کذاری لحظات نوآور و تحلیل مکالمه فرایند محور موثر است.
کلیدواژه ها:
لحظات نوآور، تحلیل مکالمه فرایند محور،هرم تغییر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است