بررسی اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر کاهش تعارضات والد- فرزندی دردختران نوجوان
کد مقاله : 1078-CONF
نویسندگان:
ساره نصرتی جهرمی *1، مهدی شورگشتی2، سید احمد رضا سلامتی3
1دانشکده روانشناسی و مشاوره دانشگاه خوارزمی کرج
2دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
3دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش والدین به شیوه آدلری بر کاهش تعارضات والد-فرزندی در دختران نوجوان (15 تا17 ساله) شهر کرج بود. روش: نمونه اولیه این پژوهش شامل 190نفر بودند که مقیاس های تاکتیک های حل تعارض را تکمیل نمودند. از کسانی که نمره آنها در مقیاس های تاکتیک های حل تعارض یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود 30 نفر به روش تصادفی انتخاب و مجددا به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (درهرگروه 15 نفر) گمارده شدند. مادران آزمودنی های گروه آزمایش به صورت هر هفته یکباردر معرض 8 جلسه 90 دقیقه ای برنامه آموزش والدین با رویکرد آدلری قرار گرفتند. در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. یافته ها: داده های حاصل از پژوهش با استفاده از روش کوواریانس چندمتغیری و تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مقایسه میانگین ها در گروه آزمایش و کنترل نشان داد که تفاوت معناداری در میزان تعارضات والدین و فرزندان در بین دو گروه وجود دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش میتوان نتیجه گرفت که آموزش والدین با رویکرد آدلری بر کاهش تعارضات والد-فرزندی موثر است.
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی: آموزش والدین، رویکرد آدلری، تعارضات والد-فرزندی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است