اثربخشی مشاوره گروهی آدلری کوتاه‌مدت بر عزت نفس دختران نوجوان
کد مقاله : 1077-CONF (R1)
نویسندگان:
ساره نصرتی جهرمی *1، فرشاد محسن زاده2، مهدی شورگشتی3
1دانشکده روانشناسی و مشاوره دانشگاه خوارزمی کرج
2استاذیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی تهران
3دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
چکیده مقاله:
چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی مشاوره کوتاه مدت آدلری بر عزت نفس دختران نوجوان بوده است.روش :بدین‌منظور 30 نفر از دختران دبیرستانی با عزت نفس پایین که در طی یک مطالعه مقدماتی شناسایی شده بودند به روش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گمارده شدند. افراد حاضر در گروه آزمایش، هشت جلسه مشاوره آدلری دریافت کردند. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه دوم شهر کرج که دامنه سنی آنها بین 15 تا 16 سال و 6 ماه می باشد تشکیل دادند. روش نمونه گیری این پژوهش خوشه ای بوده و ابزار پژوهش پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت میباشد.یافته ها: مقایسه میانگین نمرات پس‌آزمون‌ گروه‌های آزمایش و کنترل نشان داد که تفاوت معناداری در میزان عزت نفس دو گروه وجود دارد و مشاوره گروهی کوتاه مدت آدلری تأثیر مثبتی بر عزت نفس دختران نوجوان بر جای گذاشته است. نتیجه گیری: یافته‌ها حاکی از این است که رویه‌ها و فنون درمان آدلری می‌توانند مداخله مناسبی برای کار روی عزت نفس نوجوانان باشند و مشاوران با تسلط بر این شیوه درمانی و استفاده از مشاوره گروهی کوتاه مدت به شیوه ی آدلری می‌توانند به بهبود عزت نفس در نوجوانان کمک کنند.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: دختران نوجوان، مشاوره کوتاه مدت، مشاوره آدلری، عزت نفس
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است