نقش تعدیل کننده نحوه گذراندن اوقات فراغت در رابطه بین تعارض کار- خانواده و استرس ادراک شده در زنان شاغل
کد مقاله : 1075-CONF
نویسندگان:
نسرین سادات میرشفیعی *1، فروغ جعفری2
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران.
چکیده مقاله:
هدف: با توجه به تاثیر مسئولیت های زنان در محیط کار و خانواده در افزایش استرس ادراک شده، هدف از پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده نحوه گذراندن اوقات فراغت در رابطه تعارض کار- خانواده و استرس ادراک شده در زنان شاغل بود.
روش: روش پژوهش اکتشافی از نوع همبستگی، جامعه آماری شامل 722 نفر از زنان شاغل در شهرداری منطقه 5 تهران در سال 1398و گروه نمونه شامل 183 نفر بود که به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه های تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران(2000)، اوقات فراغت (جعفری، 1395) و استرس ادراک شده کوهن(1983) بود. داده ها از طریق روش های آماری توصیفی و تحلیل مسیر با استفاده از روش لیزرل تحلیل گردید. یافته ها: بر اساس نتایج، بین تعارض کار- خانواده و استرس ادراک شده رابطه مثبت معنی دار، بین تعارض کار- خانواده و استرس ادراک شده با فعالیت فیزیکی، انجام کارهای نا تمام، ارتباط اجتماعی، ارتباط با طبیعت، فعالیت های هنری و تماشای تلویزیون ارتباط منفی معنی دار وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد اوقات فراغت توان تعدیل رابطه بین تعارض کار- خانواده و استرس ادراک شده را دارد.
نتیجه گیری: اجرای فعالیت های فراغت می تواند از تاثیرات مخرب تعارض کار- خانواده بر استرس ادراک شده پیشگیری نماید.
کلیدواژه ها:
استرس ادراک شده، اوقات فراغت، تعارض کار- خانواده
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است