جست و جوی سهم گذاری در اندیشه و عمل صدر
کد مقاله : 1074-CONF
نویسندگان:
فاطمه حاجی هاشم *1، معصومه اسمعیلی2، غلامرضا زکیانی3، محمد عسگری4
1شهرری، میدان غیبی، خیابان کمیل، کوچه شهید جدی، پلاک 54 واحد 4، کد پستی: 1841773817
2گروه مشاوره، دانشگده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
3دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
4دانشیار از گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف:مباحث اخلاقی و ارتباطی مسائلی وابسته به فرهنگ است، بررسی الگوهای بومی در ارتباطات و اخلاق ضروری می نماید این پژوهش با پرداختن به رویکرد سهم گذاری که بر اساس آیات قرآنی شیوه ای از زندگی را نشان می دهد، و قابلیت پرداختن در مسائل ارتباطی و اخلاقی را داراست؛ در اندیشه و عمل صدر به دنبال دریافت مفاهیم سهم گذاری پرداخته است؛ و اندیشه و عمل صدر از زاویه این الگو مورد تدقیق قرار گرفته است.
روش:برای این منظور با روش تحلیل مضمون در 12 کتاب "گام به گام با امام" که از طرف مؤسسه فرهنگی امام موسی صدر انتشار یافته به تحلیل و بررسی پرداخته شده است.
یافته ها: اندیشه صدر در مبانی و محورهای سهم گذاری همراستا است و هم چنین نتایج این تحلیل و بررسی ها نشان داد که صدر به عنوان یک انسان سهم گذار شناخته شد.
نتیجه گیری: می توان به عنوان الگویی موفق در ایجاد وحدت ملی و هویت و ایجاد اعتماد در بین شهروندان از صدرالگو برداری کرد.
کلیدواژه ها:
سهم گذاری، الگوی سهم گذاری، اخلاق، ارتباط
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است