رابطه بین ویژگی های شخصیتی و نشانگان اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه زنجان
کد مقاله : 1072-CONF (R1)
نویسندگان:
فائزه جعفری1، آفاق ذوالفقاری *1، مجید یوسفی افراشته2
1دانشجوی کارشناسی،گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سراسری زنجان، ایران
2گروه روانشناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه زنجان،زنجان،ایران
چکیده مقاله:
هدف:توجه به سلامتی یکی از نیازهای حیاتی انسان برای رشد و بالندگی ‌است و پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان ویژگی‌های شخصیت با اضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه زنجان انجام شده است.
روش: روش تحقیق،کاربردی و از نوع همبستگی بوده ‌است و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه زنجان می‌باشد. که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده،140 نفر به عنوان نمونه‌ آماری انتخاب شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ ی شخصیت 5 عاملی (NEO ) و پرسشنامه اضطراب اجتماعی (SPIN) استفاده شده ‌است که از اعتبار قابل‌قبولی برخوردار می‌باشد.
یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی با اختلال اضطراب اجتماعی در میان دانشجویان رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد((p<0/01 به طوریکه با اندازه گیری رابطه ی بین صفات نئو و میانگین اضطراب اجتماعی با روش همبستگی پیرسون نشان داده شد که اضطراب اجتماعی با برون گرایی(r=-0/012)، موافقت (r=-0/015) رابطه معکوس و با روان نژندی(r=0/132) رابطه مستقیم دارد. همچنین وجدانیت با ترس از ارزیابی منفی، از مولفه های اضطراب اجتماعی (r=0/22)، رابطه مثبت و معناداری داشت.
نتیجه گیری:درنتیجه با توجه به این روابط پرورش حس مثبت بودن،جرأت طلبی و صمیمی بودن و همچنین کاهش استرس و افزایش سازگاری در دانشجویان می تواند اضطراب اجتماعی آن ها را کاهش دهد.
کلیدواژه ها:
شخصیت، اضطراب اجتماعی، عوامل شخصیتی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است