بررسی رابطه ی بین طرحواره جنسی، مؤلفه‌های عشق‌ورزی و تعهد مذهبی در متأهلان شهر اصفهان
کد مقاله : 1066-CONF
نویسندگان:
هانیه معتمدی *1، ابراهیم قنبری2، نرگس حیدریان فر3، ژاله رفاهی4
1بلوار میرزای شیرازی خیابان صدف انتهای ک 7 ساختمان آرین 22 7188971575
2دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، فارس
3دانشگاه اهواز، خوزستان
4دانشکده علوم تربیتی، دتشگاه آزاد اسلامی مرودشت، فارس
چکیده مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین طرحواره جنسی، مؤلفه‌های عشق‌ورزی و تعهد مذهبی در متأهلانشهر اصفهان بود.
روش: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش همبستگی انجام شد. آزمودنی‌ها در این پژوهش 320 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. و به مقیاس طرحواره‌های جنسی مردان و زنان (اندرسن و همکاران، 1999) پرسشنامه مثلث عشق استنبرگ (1994) و آزمون تعهد مذهبی ورتیگتون و همکاران (2003) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها علاوه بر روش‌های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) از ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد.
یافته‌ها:یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که در زنان همبستگی بین تعهد درونی و متغیرهای تعهد میانی، صمیمیت، شور و شهوت و تعهد مثبت و معنادار بین تعهد درونی و زیرمقیاس صریح-راحت منفی و معنادار، بین تعهد میانی و متغیرهای صمیمیت، شور و شهوت، تعهد، زیرمقیاس‌های پرشور-رمانتیک و صریح-راحت از متغیر طرحواره جنسی مثبت و معنادار است در صورتی که در مردان تنها همبستگی مثبت و معنادار بین تعهد درونی و تعهد میانی، بین ابعاد عشق‌ورزی (صمیمت، شور و شهوت و تعهد) و بین متغیرهای طرحواره جنسی مردان (پرشو-بامحبت، قدرتمند-پرخاشگر، روشنفکر-مترقی) وجود دارد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر نتیجه گرفته می‌شود که در گروه زنان بین برخی از ابعاد متغیرها با همدیگر رابطه‌ی معناداروجود دارد. در حالی که در گروه مردان بین متغیرهای پژوهش رابطه‌ی معنادار یافت نشد.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: طرحواره‌های جنسی زنان، طرحواره‌های جنسی مردان، مولفه‌های عشق، تعهد مذهبی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است