بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و آسیب پذیری روان شناختی
کد مقاله : 1065-CONF
نویسندگان:
عذرا محمدپناه اردکان *1، آزاده چوبفروش زاده2، راضیه امینی1
1دانشگاه اردکان
2گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی فراوانی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و ارتباط آن با آسیب پذیری روانشناختی می باشد. روش: پژوهش حاضر مطالعه‌ای‌ توصیفی است که به صورت مقطعی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کاربران بالای 18 سال شبکه های اجتماعی مجازی در اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده به صورت در دسترس 250 نفر بود. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های میزان استفاده از شبکه های اجتماعی، آسیب‌پذیری روانشناختی جمع‌آوری شدند و در دو بخش توصیفی و با استفاده از آزمون ناپارامتریک خی دو به کمک نرم افزار SPSS-22 در بخش استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میزان خی‌دو بدست آمده از مقایسه فراوانی‌های متغیرآسیب پذیری روانی به ترتیب با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی برابر با 92/0 (002/0= معناداری) تعداد دفعات مراجعه به شبکه های اجتماعی مجازی برابر با 83/0(000/0= معناداری) و تاثیر گذار دانستن محتوای شبکه های اجتماعی مجازی برابر با 81/0 (000/0= معناداری) بود، که این میزان به لحاظ اماری معنادار می‌باشد. نتیجه گیری: استفاده از شبکه های اجتماعی با نمره آسیب‌پذیری روانشناختی (PVS)ارتباط معنادار داشت. پاسخگویانی که بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده و محتوای فضای مجازی را تاثیر گذار می دانستند، آسیب پذیری روان شناختی بالاتری را گزارش نمودند.
کلیدواژه ها:
آسیب پذیری روانشناختی، شبکه های اجتماعی، فضای مجازی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است