رابطه حمایت اجتماعی، سلامت روان و عزت نفس با امیدواری در بیماران مبتلا به سرطان کلینیک مهرانه استان زنجان
کد مقاله : 1062-CONF
نویسندگان:
الهام صنوبری1، جواد صالحی *2
1گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
2گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران، دانشگاه زنجان
چکیده مقاله:
هدف: یکی از متغیرهای موثر در موقعیت های پرفشار زندگی امیدواری است که در مواجهه با شرایط تهدیدکننده مثل بیماری ها عملکرد محافظتی داشته و تحمل افراد را بالا می برد. در بیماری سرطان نیز امیدواری از عوامل تعیین کننده در بهبود روند بیماری می باشد. هدف پژوهش بررسی رابطه حمایت اجتماعی، عزت نفس و سلامت روان با امیدواری است. روش: در این پژوهش 102 بیمار مبتلا به سرطان که به کلینیک تخصصی سرطان و رادیوتراپی مهرانه استان زنجان مراجعه کرده بودند توسط پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن، مقیاس عزت نفس روزنبرگ، پرسشنامه GHQ-28 و مقیاس امیدواری اشنایدر مطالعه شدند و داده ها مورد تحلیل رگرسیون چندگانه قرار گرفتند. یافته ها: امیدواری با سه متغیر دیگر در سطح 01/0 همبستگی مثبت معناداری دارد. رگرسیون چندگانه نشان داد مدل شامل به ترتیب عزت نفس، حمایت اجتماعی و سلامت روان است که نقش معناداری در سطح 01/0 در پیش بینی امیدواری دارد و در مجموع 68/0 از واریانس امیدواری را پیش بینی می کند. نتیجه گیری: در بیماری سرطان حمایت اجتماعی، عزت نفس و سلامت روان در پیش بینی امیدواری بسیار مهم هستند. توصیه میشود علاوه بر درمان پزشکی، خدمات روان شناختی مبتنی بر افزایش احساس خود ارزشمندی، آموزش خانواده ها در مورد حمایت از بیماران و تقویت سلامت روان ارائه گردد.
کلیدواژه ها:
امیدواری، حمایت اجتماعی، سلامت روان، عزت نفس، سرطان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است