بررسی ارتباط شبکه های اجتماعی با سلامت روان دانش آموزان شهر کرمانشاه
کد مقاله : 1060-CONF (R1)
نویسندگان:
چنگیز رستمی *1، روح الله عباسی2، جعفر یزدانی3، مهنا فیاض بخش3، سید مهدی حسینی مهدی ابادی4
1کارشناس ارشد روان شناسی بالینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج ایران
2کارشناس ارشد مشاوره خانواده،گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاهف ایران
3معلم آموزش و پرورش ناحیه۲ کرمانشاه
4کارشناس ارشد روانشناسی بالینی‌.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سنندج.
چکیده مقاله:
در جهان امروز با گسترش شبکه های اجتماعی مجازی ترکیب جدیدی از برنامه های ارتباطی در میان انسانها به وجود آمده است. ین شکل از ارتباطات مجازی توانسته است بر گستره ی فعالیت های انسان و زندگی عادی او اثر گذارد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ی شبکه های اجتماعی با سلامت روان دانش آموزان شهر کرمانشاه می باشد.
این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش آموزان پسر سوم دبیرستان(دوره دوم) منطقه 2 شهر کرمانشاه است که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 272نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری خوشهای انتخاب شدند و به پرسشنامه های میزان و نحوه ی استفاده از شبکه های اجتماعی محقق ساخته و سلامت عمومی(GHQ) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها، از شاخص آمار توصیفی (فراوانی، فراوانی نسبی، نمودارها و جدولها) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون و مقایسهی میانگینها) استفاده شد که طی آن مشخص گردید که میان میزان و نحوه ی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با سلامت روان رابطه وجود دارد. در مجموع، یافته های پژوهش حاضر نشان داد که استفاده ی بیش ازاندازه از شبکه های اجتماعی سبب می شود افراد از دنیای واقعی فاصله بگیرند و برای جبران آن به گروههای مجازی رو می آورند. زندگی در دنیای مجازی می تواند سلامت روان را به خطر اندازد.
کلیدواژه ها:
شبکه های اجتماعی، سلامت روان،دانش آموزان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است