پیش‌بینی رفتارهای پرخطر بر اساس ارزش‌های خانوادگی و بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان شهر تبریز
کد مقاله : 1053-CONF
نویسندگان:
اوفیله اردان *
مدیر و موسس پیش دبستانی ارم
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رفتارهای پرخطر بر اساس ارزش‌های خانوادگی و بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان شهر تبریز انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را تمام دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی98-1397 تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه‌ای به حجم 351 نفر به تصادف انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رفتارهای پرخطر، پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف و پرسشنامه ارزش‌های خانوادگی (P.V.Q) بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین مولفه های رفتارهای پرخطر و بهزیستی روان‌شناختی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش هم‌زمان نشان داد که این عوامل به عنوان متغیرهای پیش‌بین قادرند، تغییرات متغیر ملاک را به طور معنی‌داری پیش‌بینی کنند. به علاوه نتایج همبستگی نشان داد بین ارزش‌های خانوادگی و رفتارهای پرخطر رابطه معنی‌دار مستقیم وجود دارد و ارزش‌های خانوادگی در پیش‌بینی رفتارهای پرخطر نقش دارند. با توجه به وجود ارتباط بین بهزیستی روان‌شناختی و ارزش‌های خانوادگی با رفتارهای پرخطر توصیه می‌شود مسئولین برنامه‌هایی را اتخاذ نمایند که موجبات ارتقای بهزیستی روان‌شناختی برای نوجوانان شوند و آموزش خانواده‌ها در زمینه توجه به ارزش‌های خانوادگی و نیز برنامه‏های افزایش‌دهنده ارزش‌ها می‌تواند حائز اهمیت باشد.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: رفتارهای پرخطر، بهزیستی روان‌شناختی، ارزش‌های خانوادگی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است