تأثیر آموزش مکانیسم‌های دفاعی بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه دانش آموان با اختلال افسردگی
کد مقاله : 1052-CONF
نویسندگان:
سارا کریمی *
قزوین بلوار سعادت کوی صبوری پلاک 10 کد پستی-3415773617
چکیده مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مکانیسم های دفاعی بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه دانش آموان با اختلال افسردگی انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر شهر قزوین در نیم سال اول تحصیلی 98-1397 تشکیل دادند که پس از ارزیابی اولیه با استفاده از مقیاس افسردگی بک- ویرایش دوم، 30 دانش آموز دختر به صورت هدفمند، انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر)و کنترل (15نفر) به نسبت یکسان گمارده شدند. گروه آزمایش به‌صورت گروهی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای (هفته‌ای 1بار) برنامه آموزش مکانیسم‌های دفاعی را دریافت کردند؛ گروه کنترل به مدت دوماه در لیست انتظار قرار گرفت. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگارانه اولیه یانگ (فرم کوتاه) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس تک‌متغیره به کمک نرم افزار SPSS نسخة 23 استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌های پزوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش‌آزمون، تفاوت معناداری در بین میانگین نمرات گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیر طرحواره‌های ناسازگار اولیه، در مرحله پس‌آزمون وجود داشت. نتیجه گیری: در مجموع، با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که آموزش مکانیسم-های دفاعی بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه دانش آموزان با اختلال افسردگی مؤثر بود.
کلیدواژه ها:
مکانیسم‌های دفاعی، طرحواره های ناسازگار اولیه، افسردگی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است