مقایسه امید به زندگی و سلامت اجتماعی در بین دانشجویان متاهل و مجرد دانشگاه آزاده اسلامی کرمان
کد مقاله : 1051-CONF
نویسندگان:
محمد حسین رودباری *1، شیما شاهرخی رمازی2، منصوره عارفی3، فاطمه حیدری3
1گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد جیرفت،جیرفت، کرمان، ایران
2گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد جیرفت، کرمان
3گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد جیرفت- کرمان
چکیده مقاله:
هدف: هدف اصلی از این پژوهش مقایسه امید به زندگی و سلامت اجتماعی در بین دانشجویان متاهل و مجرد دانشگاه آزاده اسلامی کرمان بوده است. روش: طرح کلی پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه‌ای بوده می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد دانشگاه کرمان می باشد. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 230 نفر از دانشجویان (115 دانشجوی مجرد و 115 دانشجوی متاهل) بعنوان حجم نمونه آماری مورد تائید قرار گرفت. شیوه نمونه گیری در این پژوهش به صورت طبقه ای تصادفی بوده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای(پیشینه نظری و تجربی پژوهش) و میدانی (انجام پرسشنامه) می باشد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که بین امید به زندگی در دانشجویان متاهل و مجرد دانشگاه آزاد کرمان تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین مشخص گردید که بین سلامت اجتماعی دانشجویان متاهل و مجرد دانشگاه آزاد کرمان تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت، که زندگی متاهلی دانشجویان باعث گردیده است که امید به زندگی و سلامت اجتماعی این افراد نسبت با افراد مجرد افزایش یابد.
کلیدواژه ها:
امید به زندگی، سلامت اجتماعی، دانشجویان، دانشگاه آزاد
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است