نقش شکاف بین اهمیت اهداف و آرزوها با شانس دست‌یابی به آنها در باورهای غیرمنطقی
کد مقاله : 1050-CONF
نویسندگان:
هوشنگ گراوند *1، سعیده سبزیان2
1استادیار روان شناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
2دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شکاف بین اهمیت اهداف و آرزوها با شانس دستیابی به آنها در باورهای غیرمنطقی است. روش: روش تحقیق از نوع همبستگی بود و نمونه آماری شامل 250 دانشجو (44 درصد پسر و 56 درصد دختر) بود که از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس از بین تمام دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب شد. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌های چهار عاملی باورهای غیر منطقی اهواز (4 IBT – A) عبادی و معتمدین (1384) و شاخص آرزو (AI) گروزت و همکاران (2005) بود. نتایج: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین شکاف اهمیت جذابیت بدنی و ثروت با شانس دستیابی به آنها با باورهای غیر منطقی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که سه درصد متغیر باورهای غیرمنطقی از طریق شکاف بین اهمیت هدف جذابیت بدنی با شانس دست‌یابی به آن قابل تبیین است. همچنین بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ شکاف بین اهمیت اهداف و آرزوها و شانس دستیابی به آنها تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه‌گیری: شکاف در تمامی ابعاد اهداف و آرزوها، نشان دهنده برآورده نشدن اهداف و آرزوهای دانشجویان است؛ که این برآورده نشدن اهداف و آرزوها می‌تواند منشأ ایجاد باورهای غیرمنطقی در دانشجویان گردد.
کلیدواژه ها:
باورهای غیرمنطقی، اهداف و آرزوها، دانشجویان.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است