نقش فاصله بین اهمیت اهداف و آرزوها با احتمال دست‌یابی به آنها در سلامت روان دانشجویان
کد مقاله : 1049-CONF
نویسندگان:
هوشنگ گراوند *1، سعیده سبزیان2
1استادیار روان شناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
2دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شکاف بین اهمیت اهداف و آرزوها با احتمال دستیابی به آنها در سلامت روان دانشجویان است. روش: روش تحقیق از نوع همبستگی بود و نمونه آماری شامل 250 دانشجو (44 درصد پسر و 56 درصد دختر) بود که از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس از بین تمام دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب شد. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌های سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ - 28) و شاخص آرزو (AI) گروزت و همکاران (2005) بود. ننایج: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی بین شکاف اهمیت لذت‌جویی‌جویی، معنویت، شهرت، جذابیت بدنی، ثروت و کل اهداف با احتمال دستیابی به آنها با سلامت روان رابطه منفی و معنادار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که چهار درصد متغیر سلامت روان از طریق شکاف بین اهمیت هدف جذابیت بدنی با احتمال دست‌یابی به آن قابل تبیین است. همچنین بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ فاصله بین اهمیت اهداف و آرزوها و احتمال دستیابی به آنها تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه‌گیری: شکاف در تمامی ابعاد اهداف و آرزوها، نشان دهنده برآورده نشدن اهداف و آرزوهای دانشجویان است؛ که این برآورده نشدن اهداف و آرزوها می‌تواند منشأ ایجاد بیماری‌های روانی در دانشجویان گردد.
کلیدواژه ها:
سلامت روان، اهداف و آرزوها، دانشجویان.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است