مقایسه پیوستگی، انطباق پذیری و رضایت زناشویی درزنان با سبک های دلبستگی متفاوت
کد مقاله : 1048-CONF
نویسندگان:
مهرنگ دوایی مرکزی *1، امین کرایی2
1کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات تهران
2دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اهواز
چکیده مقاله:
چکیده
در تحقیق حاضر، مقایسه پیوستگی، انطباق پذیری و رضایت زناشویی درزنان با سبک های دلبستگی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش کلیه زنان متاهل شهر اهواز و نمونه پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ، شامل 220 نفر از زنان متاهل بود که به روش در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های تحقیق از مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و پیوستگی خانواده، مقیاس دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید و مقیاس ارزیابی رابطه (RAS)استفاده به عمل آمد. برای تحلیل داده‌ها از واریانس چندمتغیری (مانووا) و تحلیل واریانس تک متغیری (آنووا) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که ، بین زنان گروه‌های سه‌گانه، از لحاظ پیوستگی، انطباق‌پذیری و رضایت زناشویی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. همچنین مقایسه میانگین نمره‌ها با استفاده از آزمون تعقیبی شفه نشان داد که به ترتیب گروه‌های دلبستگی ایمن، اضطرابی و اجتنابی نمره بیشتری در متغیرهای پیوستگی، انطباق‌پذیری و رضایت زناشویی کسب کرده‌اند.
کلیدواژه ها:
سبک‌های دلبستگی – پیوستگی- انطباق‌پذیری- رضایت‌زناشویی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است