اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر کاهش فرسودگی زناشویی زوجین
کد مقاله : 1046-CONF (R1)
نویسندگان:
داود زبرجدی *1، سمیه امانی امانی زردوغان2، مجید چناپارچی3
1اتوبان ستاری بلوار ناصر حجازی خ سازمان برنامه مرکزی کوچه 15 پلاک 12 واحد 19 کد پستی 1483746911
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.
3،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.
چکیده مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر فرسودگی زناشویی زوجین انجام گرفت. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری شامل زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر تهران بود. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 30 زوج که نمره آن ها در پرسشنامه فرسودگی زناشویی از 75 بیشتر بود انتخاب، و در مرحله بعد با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر کدام 15زوج) جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش در 10 جلسه 90 دقیقه ای آموزش واقعیت درمانی برای زوجین به صورت هفتگی شرکت کردند و برای گروه گواه مداخله ای انجام نشد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه فرسودگی زناشویی پاینز (1996)، در مراحل خط پایه و پس از آموزش جمع آوری و با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش واقعیت درمانی برای زوجین، به تفاوت معنی دار بین گروه آزمایش و گروه گواه در متغیر فرسودگی زناشویی منجر شده است) 0.05، (p<، خرده مقیاس های فرسودگی روانی و فرسودگی عاطفی در سطح ) 0.01، (p<، و خرده مقیاس فرسودگی جسمانی در سطح ) 0.05، (p<،در اثر آموزش واقعیت درمانی کاهش معنی دار داشته است. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که واقعیت درمانی می تواند بر کاهش فرسودگی زناشویی زوجین اثربخش باشد. بنابراین آموزش مفاهیم واقعیت درمانی به زوجین می تواند به کاهش میزان فرسودگی زناشویی و بهبود روابط و رضایت مندی زوجین بینجامد.
کلیدواژه ها:
واژ‌گان کلیدی: واقعیت درمانی، فرسودگی زناشویی، زوجین
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است