رابطه ابعاد بهزیستی روانشناختی با حمایت اجتماعی ادراک شده و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان
کد مقاله : 1044-CONF (R1)
نویسندگان:
محیا عباسی *1، مجید یوسفی افراشته2، مهسا عباسی3
1ایران_زنجان_زنجان_دانشگاه زنجان
2گروه روانشناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه زنجان،زنجان،ایران
3دانشگاه زنجان_زنجان_ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ابعاد بهزیستی روانشناختی با حمایت اجتماعی ادراک شده و اعتیاد به اینترنت بود.

روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه زنجان که از میان انها 216 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های بهزیستی روانشناختی ریف(1989)، پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده(1988) و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت(1996) را تکمیل کردند و برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.

یافته: یافته ها نشان دادند بین ابعاد بهزیستی روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده و اعتیاد به اینترنت رابطه معنی دار(P<0.01) وجود دارد و دو متغییر حمایت اجتماعی ادراک شده و اعتیاد به اینترنت قادر اند 76% از تغییرات بهزیستی روانشناختی کل را پیش بینی کنند.

نتیجه گیری: بنابراین با فراهم شدن زمینه ای مناسب جهت برخورداری از حمایت اجتماعی رضایت بخش و رشد ابعاد بهزیستی روانشناختی می توان میزان استفاده افراطی از اینترنت را در افراد کاهش داد و در نتیجه بهزیستی روانشناختی را ارتقا بخشید.
کلیدواژه ها:
ابعاد بهزیستی روانشناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده، اعتیاد به اینترنت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است