بررسی رابطه حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با افسردگی در نوجوانان
کد مقاله : 1043-CONF
نویسندگان:
ایمان بهاروند *1، منصور سودانی2، مصطفی تشویقی3
1دانشگاه شهید چمران اهواز
2گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهوازف ایران
3دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
زمینه: اختلال افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی در بین نوجوانان است. از آن‌جا که افسردگی نوجوانان با افزایش رفتارهای پر‌خطر و مشکلات خانوادگی همراه است، شناخت عوامل موثر بر افسردگی و طراحی روش‌های موثر پیشگیری و مداخله برای کاهش افسردگی بسیار مهم است. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با افسردگی در نوجوانان شهر اهواز بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان متوسطه اول شهر اهواز بود که از میان آن‌ها 210 نفر به صورت داوطلبانه در دسترس برای گروه نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های افسردگی بک (BDI-13)، پرسشنامه‌ی حمایت اجتماعی فلیپس (SSA) و پرسشنامه خودکارآمدی شرر (GSES) پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج نشان داد بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با افسردگی رابطه منفی معناداری وجود دارد (p< 0/01). هم‌چنین، حمایت اجتماعی و خودکارآمدی توانستند به‌صورت معنادری افسردگی را پیش‌بینی کنند (p< 0/01). نتیجه-گیری: یافته های این مطالعه نشان دهنده اهمیت عوامل روانشناختی در تبیین افسردگی است. بنابراین با توجه به این عوامل، به ویژه حمایت اجتماعی و خودکارآمدی نقش مهمی در افسردگی نوجوانان دارند.
کلیدواژه ها:
حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، افسردگی، نوجوانان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است