اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر مدل تایم بر اصلاح نگرش به ازدواج دانشجویان
کد مقاله : 1040-CONF (R1)
نویسندگان:
طناز زارع *1، هاجر فلاح زاده1، ندا نظربلند2
1دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2دانشگاه شهیدبهشتی، تهران،ایران
چکیده مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با رویکرد مشاوره پیشگیرانه در حوزه ازدواج انجام شد و با تعیین اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر مدل تایم بر اصلاح نگرش به ازدواج دانشجویان، در راستای این هدف، گام نهاد. روش: پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون _ پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران در سال ۱۳۹۷ که در مرحله آشنایی و نامزدی قرار داشتند بود. از میان گروه نمونه، 12 زوج در دو گروه آزمایش و کنترل به‌صورت تصادفی جایگزین شدند (هر گروه 6 زوج). گروه آزمایش در 10 جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای آموزش شرکت کردند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی نگرش به ازدواج استفاده گردید. نتایج با استفاده از ﺗﺤﻠﻴﻞ کوواریانس ارزیابی و پیگیری پس از گذشت 40 روز انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر مدل تایم بر اصلاح نگرش به ازدواج دانشجویان مؤثر بوده است (0/05> P) و اثرات آن در پیگیری نیز حفظ شده است. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش می‌تواند اطلاعات مفیدی را برای پژوهشگران، مشاوران فعال و علاقه مند به مشاوره پیشگیرانه در زمینه کاربست آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر مدل تایم و پیامدهای آموزش پیش از ازدواج فراهم نماید.
کلیدواژه ها:
آموزش پیش از ازدواج، مدل تایم، نگرش به ازدواج
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است