بررسی وضعیت بهزیستی روان شناختی و آسیب های هیجانی در مادرانِ دارای کودک مبتلا به سرطان
کد مقاله : 1037-CONF
نویسندگان:
مجید چناپارچی *1، آتنا چناپارچی2، نیلوفر کبیری اصغرزاده3، داود زبرجدی4
1پیروزی،بلوار ابوذر،نرسیده به پل دوم،کوچه شهید شاملو فرهمند،پلاک 8، واحد 9 گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران ، ایران
2گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شمال، تهران، ایران
3گروه مددکاری اجتماعی و علوم اجتماعی دانشگاه یزد،یزد، ایران
4گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
چکیده
هدف: این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بهزیستی روان شناختی و آسیب های هیجانی، در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان انجام شده است. روش: پژوهش حاضر یک بررسی توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل 284 نفر از مادران دارای کودک مبتلا به سرطان بود که فرزندشان در سال 1397 در بخش های آنکولوژی بیمارستان محک درمان می شدند و به روش تصادفی ساده از بین تمامی مادران انتخاب شدند. به منظور بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس مادران، از پرسشنامه DASS-21)) و جهت بررسی وضعیت بهزیستی روان شناختی از پرسشنامه 18 سوالی ریف (1995)، استفاده شد و یافته ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره و همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد از منظر آسیب های هیجانی، 66.5% از مادران اضطراب بالینی، 58.1% استرس بالینی و 55.6% افسردگی بالینی را گزارش نموده اند. همچنین بین بهزیستی روان شناختی مادران و افسردگی، اضطراب و استرس رابطه منفی و معناداری به دست آمد (005/0>p). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که درجات بالای افسردگی، اضطراب و استرس و همچنین وجود ارتباط منفی و معنی دار آنها با ابعاد بهزیستی روان شناختی، در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان هشداردهنده است. بنابراین چاره جویی برای تدوین خدمات و برنامه های مشاوره ای مناسب و هدفمند جهت بهبود بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی و افزایش سطح تاب آوری آنها ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: آسیب های هیجانی، مادران، سرطان کودکان، بهزیستی روان شناختی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است