پیش بینی سلامت روان مادرانِ کودکان مبتلا به سرطان بر اساس حمایت های اجتماعی ادراک شده
کد مقاله : 1036-CONF
نویسندگان:
مجید چناپارچی *1، آتنا چناپارچی2، نیلوفر کبیر اصغرزاده3، داود زبرجدی4
1پیروزی،بلوار ابوذر،نرسیده به پل دوم،کوچه شهید شاملو فرهمند،پلاک 8، واحد 9 گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
2گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شمال، تهران، ایران
3گروه مددکاری اجتماعی و علوم اجتماعی دانشگاه یزد، یزد، ایران
4گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش حمایت های اجتماعی ادراک شده در پیش بینی سلامت روانِ مادران کودکان مبتلا به سرطان انجام گرفت.روش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی مادرانِ کودکان مبتلا به سرطان (1044 نفر) بود که در سال 1397در بیمارستان محک درمان می شدند. با استفاده از فرمول کوکران، 284 نفر حجم نمونه به دست آمد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و داده ها با استفاده از فرم کوتاه پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ(GHQ-28) ، و مقیاس حمایت اجتماعی خانواده و دوستان مری پروسیدانو و کنیث هلر(PSS-Fr/Fa-40)، جمع آوری و با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که حدود نیمی از مادران، یعنی 48.6% در وضعیت بالینی نامطلوب از لحاظ سلامت روان قرار دارند. اما بین حمایت های اجتماعی ادراک شده خانواده و دوستان، با سلامت روان در سطح (001/0>p)، رابطه معنادار وجود دارد و متغیر حمایت های اجتماعی در مجموع توانسته است 61.3% از واریانس سلامت روان را تبیین کند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که حمایت های اجتماعی بر سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به سرطان تاثیر مثبت داشته است. بنابراین تقویت و توسعه حمایت های اجتماعی به ویژه برای مادران کودکان مبتلا به سرطان و آموزش ضرورت استفاده از منابع حمایتی به آنها در طول مدت درمان کودک، می تواند به ارتقاء و بهبود وضعیت سلامت روان آنان کمک کند.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: سلامت روان، سرطان کودکان، حمایت های اجتماعی، مادران
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است